yún mèng xián qíng

云梦闲情

 • 拼音
  yún mèng xián qíng
 • 注音
  ㄩㄣˊ ㄇㄥˋ ㄒ一ㄢˊ ㄑ一ㄥˊ
 • 解释
  指男女欢会之事。
 • 出处
  战国·楚·宋玉《高唐赋》序:“昔者楚襄王与宋玉游于云梦之台,望高唐之观,其上独有云气……王曰:‘何谓朝云?’玉曰:‘昔者先王尝游高唐,怠而昼寝,梦见一妇人,曰:“妾巫山之女也,为高唐之客,闻君游高唐,原荐枕席。”
 • 例子
  不比那云梦闲情,姑苏醉宴,章华骄态。明·叶宪祖《易水寒》第二折
搜文识词
今来古往

犹古往今来。

唐·崔珏《道林寺》诗:“今来古往人满地,劳生未了归丘墟。”
电报快讯