bù wěi

不韪

词语解释

引证解释

国语辞典

其他解释

  • 拼音
    bù wěi
  • 注音
    ㄅㄨˋ ㄨㄟˇ
  • 近义
  • 反义
词语解释

不韪【bù wěi】

1、不是;过错。不善。即不若,传说中害人之怪物。

引证解释

不韪【bù wěi】

1、不是;过错。

引用
《左传·隐公十一年》:“不度德,不量力,不亲亲,不徵辞,不察有罪:犯五不韙以伐人,其丧师也,不亦宜乎?”
引用
《魏书·萧宝夤传》:“皇朝绵基累叶,恩均四海,自北徂南,要荒仰泽,能言革化,无思不韙。”
引用
清 吴趼人 《俏皮话·铜讼》:“然而世风不古,往往有功於人世者,反冒不韙之名;其有令誉者,皆粉饰升平、徒有其表之辈耳。”
引用
黄人 《<钱牧斋文钞>序》:“然亦因其不幸而重犯不韙,又不得志,其文乃雄奇变化,随其一生之歷史而自为风气,领袖两朝,要无愧色。”

2、不善。

引用
《文选·张衡<东京赋>》:“京室密清,罔有不韙。”
引用
薛综 注:“韙,善也。谓无復疫癘,皆得安善也。”

3、即不若,传说中害人之怪物。

国语辞典

不韪【bù wěi】

1、过失、不是。

引用
《左传·隐公十一年》:「犯五不韪,而以伐人,其丧师也,不亦宜乎。」
例子
如:「冒天下之大不韪。」
电报快讯